Så här fungerar svensk sjukvård

I Sverige ska alla få den vård de behöver oavsett kön och etnicitet, och den som har det största behovet ska ges företräde. Att förebygga ohälsa är även det någon som hälso- och sjukvården ska se till. Sjukvårdssystem styrs av politiker som valts ut av folket och systemet är indelat i tre administrativa plan: staten, regioner och kommuner. Här nedan kan du läsa vad de har för olika uppgifter.

Statens uppgift

Genom lagar och förordningar ska staten upprätta normer och bestämma den generella agendan för den svenska hälso- och sjukvården. Det är socialdepartementet som ansvarar för att riksdagens och regeringens mål blir uppfyllda. Socialdepartementet ansvarar även för den statliga budgeten som ska gå till folkhälsa och sjukvård. Det finns flera olika myndigheter som ligger under socialdepartementet och de verkar som stöd för dess verksamhet. Några av dessa är: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg.

Regionernas uppgift

Det finns 21 regioner i Sverige, vilka ansvarar för organisationen av hälso- och sjukvården, och ser till att alla invånare får en bra vård. Precis som statens representanter styrs regionerna av folkvalda politiker, och regionfullmäktige har det högsta ansvaret. Alla regioner måste följa de gränser som riksdagen och regeringen har bestämt, men de ska ändå anpassa sin verksamhet utifrån de regionala förutsättningarna.

Kommunernas uppgift

I Sverige finns det 290 kommuner och de ansvarar för den vård som äldre och personer som har fysiska och psykiska funktionsnedsättningar behöver. De ansvarar också för att skolhälsovården fungerar på ett bra sätt. Kommunerna ska även ge stöd och hjälp till de personer som är färdigbehandlade och utskrivna från den sjukhusvård de fått. Kommunen styrs också av politiker som är folkvalda och det högsta organet är kommunfullmäktige. Hur kommunens mål ska se ut tar fullmäktige hand om, likadant med ekonomin och verksamheten. Fullmäktige väljer också ut kommunstyrelsen, leder och samordnar hur kommunen ska arbeta och sköter kommunens ekonomi.

farmacevtforbundet